Telefon:(+420) 596 242 117
Mobil:(+420) 777 044 397
E-mail:advokat@firla.cz
 • Čeština
 • Polski

Právní služby

IMG_0767Jsme připraveni poskytnout Vám komplexní právní služby ve všech právních odvětvích, m.j.:

 • obchodní právo
  • příprava, zpracování i posuzování smluvních dokumentů, žalob atd.
  • zakládání obchodních společností a družstev
  • vedení kompletní právní agendy pro podnikatele a společnosti
  • vymáhání pohledávek
  • zastupování před soudy a rozhodci v obchodních sporech
  • směnky
  • právní porady
 • občanské právo
  • sepisování smluv, žalob a jiných listin
  • zastupování před soudy a rozhodci
  • vlastnické a spoluvlastnické vztahy, SJM
  • dědictví
  • náhrady škody
  • právní porady
 • nemovitosti
  • kompletní servis při převodech nemovitostí (byty, domy, pozemky, chaty, průmyslové objekty atd.)
  • kupní a nájemní smlouvy
  • zástavní práva, věcná břemena
  • zastupování před katastrem nemovitostí
  • úřední ověření podpisů
 • úvěrové právo
  • smlouvy o půjčkách
  • úvěry
  • hypoteční právo
  • právní porady
 • poradenství pro dlužníky
  • právní pomoc při exekucích a dražbách
  • právní pomoc v insolvencích, vč. Problematiky oddlužení
 • rodinné právo
  • porady, sepisování žalob a dohod, zastupování před soudy
  • rozvody manželství
  • výchova a výživa nezletilých dětí
  • výživné mezi manžely a výživné zletilých dětí
 • trestní právo
  • obhajoby v trestních věcech před policejními orgány i soudy
  • právní porady
  • sepisování trestních oznámení,
  • zastupování poškozených v trestních řízeních a uplatňování náhrady škody
 • rozhodčí řízení
  • rozhodování majetkových sporů s vyloučením pravomoci soudů
  • vydávání exekučně vykonatelných rozhodnutí – rozhodčích nálezů
  • rychlost, neformálnost řízení
  • např. nevrácené půjčky, nezaplacené faktury atd.

 • Právní poradenství, sepisování smluv, zastupování v řízeních

signature-962355_960_720 (1)Naším klientům poskytujeme individuální porady a konzultace, posuzujeme právní dokumenty, sepisujeme předžalobní upomínky, žaloby, smlouvy i jiné listiny. Ceny za tyto poskytované služby se budou lišit zejména vzhledem k odborné a časové náročnosti posuzované problematiky. Níže uvedené ceny tedy nelze považovat za závazné, nýbrž pouze jako orientační.

Ceny právních porad se pohybují v rozmezí od 300,- do 1.500,- Kč

Mezi nejčastější požadavky našich klientů patří sepsání smluv o převodu nemovitostí či družstevních podílů v bytových družstvech. Převod bytu, domu či jiné nemovitosti Vás bude stát od 3.000,- do 8.000,- Kč. Záleží také na tom, zda před uzavřením kupní smlouvy budete požadovat sepis smlouvy o smlouvě budoucí (např. v souvislosti s vyřizováním úvěru v bance) nebo také advokátní úschovu finančních prostředků u nás do doby zápisu vlastnického práva kupujícího v katastru nemovitostí.

Ceny za sepis běžné žaloby, např. o rozvod manželství, vyklizení bytu apod. se pohybují kolem částky 1.500,- Kč.

Chcete-li se bezproblémově rozvést a v souvislosti s tím upravit dohodami výchovu a výživu nezletilých dětí, vypořádat společný majetek i společné bydlení, počítejte s celkovou částkou odměny v rozmezí 5.000,- až 8.000,- Kč, např. podle toho, zda budete vypořádávat společnou nemovitost či zda zároveň budete požadovat zastoupení v soudních řízeních o výchovu a výživu dětí i o rozvod Vašeho manželství.

Řadu našich klientů zastupujeme v soudních, přestupkových, dědických, rozhodčích, exekučních i jiných řízeních. Výše naší odměny vychází ve většině případů z advokátního tarifu (Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb č. 177/1996 Sb. v platném znění). Existuje několik způsobů stanovení odměny advokáta:

 • odměna za jeden úkon právní pomoci (úkonem se rozumí např. převzetí zastoupení klienta advokátem, sepis žaloby, vyjádření k žalobě, účast u soudního jednání apod.). Výše této odměny závisí od předmětu daného řízení i výše požadované částky a nejčastěji se pohybuje v rozmezí 1.500,- až 2.500,- Kč za jeden úkon právní pomoci.
 • paušální odměna, představující celkovou částku, kterou klient uhradí za právní zastoupení v celém řízení
 • hodinová odměna za práci advokáta (800,- až 1.200,- Kč)
 • podílová odměna – představuje procentuální podíl advokáta na úspěšně vymožené částce (např. 15%).

 • Informace pro klienty – spotřebitele:

S klientem v postavení spotřebitele ve smyslu ust. § 1810 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který projeví zájem o poskytnutí právní pomoci advokátem, bude uzavřena písemná smlouva o poskytování právní pomoci (služby) dle ust. § 2430 a násl. zák č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to v rozsahu a ve věci stanovenými dohodou mezi advokátem a klientem.

Advokát poskytuje právní služby v souladu se zák. č. 85/1996 Sb., o advokacii, souvisejícími právními předpisy a stavovskými předpisy ve všech právních odvětvích.

Právní pomoc advokát poskytuje za odměnu. Výše odměny se stanoví dohodou s klientem v souladu s vyhláškou č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, a to v návaznosti na rozsah a druh advokátem poskytované právní pomoci. Nad rámec odměny náleží advokátovi náhrada hotových výdajů a náhrada za promeškaný čas. Účtované částky se zvyšují o DPH. Dle dohody s advokátem klient předem hradí přiměřené zálohy. Platby odměny a nákladů advokáta probíhají v hotovosti, bankovním převodem anebo vkladem na bankovní účet advokáta.

Klient je oprávněn požadovat po advokátovi vydání dokladu o poskytnutí právní služby s uvedením data jejího poskytnutí. Advokát je povinen tomuto požadavku klienta bezodkladně vyhovět.

Klient může uplatnit svá práva z případného vadného plnění vůči advokátovi v souladu s ust. § 1914 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Advokát je v takovém případě povinen vydat klientovi písemné potvrzení o tom, kdy klient právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace klient vyžaduje.

Od uzavřené smlouvy o poskytování právní pomoci (služby) je klient oprávněn kdykoli odstoupit, a to i bez udání důvodu. V takovém případě je však klient současně povinen bezodkladně uhradit advokátovi odměnu za provedenou práci, hotové výdaje a náhradu za promeškaný čas advokáta.

V případě, že mezi klientem a advokátem vznikne spor, a nedojde-li k dohodě, je v souladu s ustanoveními zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Česká advokátní komora (www.cak.cz).

Advokát je profesně pojištěn z odpovědnosti za způsobenou újmu.

 

Napište nám – ozveme se Vám

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Vaše zpráva